Hãy chia sẻ tình nhân ái đến mọi người!

Báo cáo tài chính

1, NĂM 2018-2019:
Tổng kết tài chính quỹ chung (Không bao gồm các trường hợp kêu gọi riêng từng hoàn cảnh) đến hết tháng 12/2019.

Người lập: Lê Ngọc Trai, Kiểm tra đối chiếu: Trương Thị Đến (Thủ quỹ)